پژوهشکده جنگل‌های حرا
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 محسن صفایی دانشیار دکتری پویاشناسی جمعیت-سیستماتیک آبزیان
2 پیمان رضایی دانشیار دکتری زمین شناسی رسوب شناسی و سنگهای رسوبی
3 احمد نوری دانشیار شیلات -فیزیولوژی آبزیان
4 ابوالفضل ناجی دانشیار دکتری آلودگی محیط زیست
5 سمیه رستگار دانشیار دکتری باغبانی-میوه کاری
6 یحیی اسماعیل پور دانشیار دکتری منابع طبیعی-مرتع داری