پژوهشکده جنگل‌های حرا
 
EnAr

رئیس پژوهشکده

محسن صفائی
مرتبه: دانشیار
رشته: زیست شناسی دریا-جانوران دریایی
ایمیل: msn_safaie@yahoo.com
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف